Telefon

38 28 32 50

Privat          Bedrift

 

Renovasjon

Gebyrer for HÅR 2016          
Samlet for HÅR          
           
Abonnementprisene er justert opp med 3% i forhold til 2015          
Øvrige priser er justert etter beregnet          
kostnadsutvikling.          
Renovasjon husholdninger enhet pris eks mva pris m.mva  
    2015 2016 2016  
Heilårsabonnement bustad  stk 3043 3134 3917,86  
Hytter i regulert felt stk 2092 2155 2693,45  
Hytter spredt stk 1045 1076 1345,44  
Driftshytter stk 508 523 654,05  
Restavfall levert anlegg tonn 2096 2035 2543,75  
Rivnings-bygnings-og treavfall usortert tonn 2096 2035 2543,75  
Alminnelig sortert avfall tonn 1380 1421 1776,75  
Spesialavfall som trykkimp. kreosotimp. asbest, blåsesand m.m. tonn 3115 3208 4010,56  
Metall, glass,  tonn 1137 1171 1463,89  
Papp, papir tonn 773 796 995,24  
Tillegg større reestavfallsdunk 240 L  stk    800  1000  
Renovasjon næring enhet    pris eks mva pris m. mva  
    2015 2016 2016  
Heilårsabonnement bustad  stk 3043 3134 3917,86  
Hytter i regulert felt stk 2092 2155 2693,45  
Hytter spredt stk 1045 1076 1345,44  
Driftshytter stk 508 523 654,05  
Restavfall levert anlegg tonn 2096 1450 1812,50  
Rivnings-bygnings-og treavfall usortert tonn 2096 1500 1875,00  
Alminnelig sortert avfall tonn 1380 1072 13840,00  
Spesialavfall som trykkimp. kreosotimp. asbest, blåsesand m.m. tonn 3115 3208 4010,56  
Metall, glass,  tonn 1137 1171 1463,89  
Papp, papir tonn 773 796 995,24